Tuesday, July 20, 2010

"Leisurely Tiki Stroll""Leisurely Tiki Stroll"
Measures 12 3/4" x 14 3/4"
SOLD